OGÓLNE WARUNKI UMÓW FERN ENERGY Sp. z o.o.

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży i Montażu Instalacji Fotowoltaicznej (dalej jako: „OWU”) oznaczają:

 1. Zamawiający – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zlecający Wykonawcy świadczenie usług na podstawie zawartej z Wykonawcą Umowy;
 2. Wykonawca – FERN ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-214), ul. Krasnobrodzka 19lok.3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474808, działająca pod handlową marką SOLV ENERGY;
 3. Umowa – każda umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zawarta pomiędzy FERN ENERGY Sp. z o.o. a Zamawiającym;
 4. Strona / Strony Zamawiający i Wykonawca będą także zwani dalej z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”;
 5. Ogólne Warunki Umów (OWU) – niniejsze „Ogólne Warunki Umów” zawieranych przez FERN ENERGYSp. z o.o.;
 6. Towar / Instalacja / Urządzenie – instalacja fotowoltaiczna.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umów określają zasady zawierania umów sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej przez FERN ENERGY Sp. z o.o. ze wszystkimi Zamawiającymi po dniu ustalenia OWU.  
 2. Niniejsze OWU stanowią załącznik do Umowy, a także są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: www.solvenergy.pl.
 1. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia określonego w Umowie oraz dokona odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach i w terminach opisanych w Umowie. 
 2. Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek oświadczenie Strony złożone w Umowie jest częściowo lub w całości nieprawdziwe, druga Strona może żądać od Strony, która takowe oświadczenie złożyła naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, a także szkody powstałej na skutek czynności podjętych przez Stronę działającą w zaufaniu do oświadczenia złożonego przez drugą Stronę Umowy. 
 3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub adresów poczty elektronicznej, Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej.
 4. Wykonawca informuje, że dane Zamawiającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia.
 5. Wykonawca oświadcza, iż jest objęty ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000 zł.

§2

WYMAGANA STARANNOŚĆ

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, zgodnie z zapisami OWU i zgodnie z zasadami sztuki przyjętymi w profesjonalnym obrocie dla tego rodzaju prac i przekazać go Zamawiającemu w formie i w sposób określony w Umowie oraz w OWU. 

§3

WYŁĄCZNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonawca oświadcza, że działania opisane w Umowie i stanowiące Przedmiot Umowy przeprowadza na wyłączne zlecenie Zamawiającego.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rysunków, kalkulacji, obliczeń, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy oraz podczas jej wykonywania. Nie mogą być one bez wyraźnej i pisemnej zgody Wykonawcy powielane i udostępniane osobom trzecim.
 3. Wszelka dokumentacja wskazana w ust. 2 powyżej jest własnością Wykonawcy i jako taka podlega obowiązującym przepisom prawa dotyczącym jej powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itp. 

§4

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Całkowita zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu płatności trzeciej transzy zgodnie z warunkami Umowy.
 2. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przelanie przez bank środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy. W tym celu Zamawiający zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dyspozycji w kredytującym banku. W przypadku, gdy kredyt bankowy pokrywa tylko część wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązuje się pokryć pozostałą część, w terminach ustalonych w Umowie.
 4. Warunkiem złożenia wniosku do ZE jest dostarczenie Wykonawcy rachunku z ZE lub Umowy, na której widnieje Punkt Poboru Energii (PPE) oraz numer licznika

§5

PRAWO WŁASNOŚCI TOWARU

Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia przelewem lub kredytem bankowym.

§6

UMOWA SPRZEDAŻY I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

 1. Umowa Sprzedaży i Montażu Instalacji Fotowoltaicznej obejmuje:

a) Etap I: Pomoc w uzyskaniu dedykowanego finansowania bankowego,

b) Etap II Opracowanie i wykonanie projektu instalacji zatwierdzonego przez projektanta,

c) Etap III: Dostawa urządzeń oraz komponentów na miejsce inwestycji i montaż kompletnej instalacji,

d) Etap IV: Wykonanie montażu instalacji zgodnie z projektem,

e) Etap V: Uruchomienie i pomiary instalacji potwierdzone protokołem odbioru,

f) Etap VI: Szkolenie Zamawiającego z obsługi Instalacji i zasad BHP,

g) Etap VII: Pomoc merytoryczną przy opracowaniu wniosku do operatora sieci energetycznej o przyłączenie instalacji do sieci,

h) Obsługa serwisowa w ramach gwarancji Producentów i rękojmi,

i) Pomoc w zgłoszeniu do Programu „Mój Prąd” i uzyskaniu ulgi termoizolacyjnej.

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne informacje oraz materiały potrzebne do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od podpisania Umowy. Zamawiający prześle wyżej wymienione informacje i materiały na adres email wskazany w Umowie. 
 2. Opóźnienia w przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 2 powodują automatyczne wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy bez konieczności sporządzania do niej aneksu oraz nie stanowią podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy. 
 3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac montażowych w terminie 30 dni, licząc od dnia spełnienia się łącznie następujących warunków:

a) zapłaty faktury opisanej w par. 2 pkt 4a Umowy; Wykonawca ma prawo wstrzymać prace montażowe, w przypadku nie uregulowania płatności opisanej w par. 2 pkt 4b Umowy.

b) okazania Wykonawcy umowy kredytu bankowego w przypadku, gdy zakup instalacji finansowany jest z umowy kredytu bankowego,

c) udostępnienia przygotowanej pod montaż nieruchomości Wykonawcy oraz udostępnienia zasilania energetycznego celem montażu Instalacji.

 1. Projekt rozmieszczenia paneli zostanie przesłany e-mailem na adres Zamawiającego wskazany w Umowie w terminie do 10 dni roboczych od dnia zapłaty kwoty określonej w § 2 ust. 4a Umowy oraz okazania Wykonawcy umowy kredytu bankowego. 
 2. Zamawiający jest uprawniony wnieść zastrzeżenia lub uwagi do przesłanego projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania projektu przez Zamawiającego. Zastrzeżenia lub uwagi Zamawiający zobowiązany jest wnieść na adres e-mail Wykonawcy, z którego otrzymał projekt. Brak zastrzeżeń lub uwag w powyższym terminie oznacza akceptację projektu opracowanego przez Wykonawcę. W przypadku zmiany projektu na skutek wniesionych w terminie zastrzeżeń lub uwag procedura akceptacji projektu przebiega na zasadach jak wyżej. Zmiana projektu po jego akceptacji dokonywana jest na wniosek Zamawiającego za dodatkowym wynagrodzeniem w kwocie 615,00 złotych brutto płatnym w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku Zamawiającego.
 3. Zamawiający zapewni najpóźniej w dniu montażu dostęp do Internetu (sygnał) w miejscu montażu inwertera, w przypadku chęci korzystania z modułu komunikacyjnego (zdalny monitoring systemu) lub jeżeli tak wymaga gwarancja producenta urządzenia. Jeżeli w trakcie montażu nie będzie możliwości skonfigurowania monitoringu systemu fotowoltaicznego ze względu na brak dostępu do Internetu lub brak wystarczającego sygnału, to strony mogą ustalić nowy termin. Uruchomienie monitoringu w innym terminie niż w okresie montażu dokonywane jest za wynagrodzeniem 185,00 złotych brutto oraz za zwrotem kosztów dojazdu w wysokości ryczałtowej wynoszącej 1,73 złotych za kilometr.
 4. Termin montażu instalacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas w jakim prace Wykonawcy zostały wstrzymane. Wykonawca może wstrzymać prace na skutek:

a) działań lub zaniechań Zamawiającego uniemożliwiających lub utrudniających montaż Instalacji, w szczególności na skutek braku udostępnienia nieruchomości, w tym m.in. braku dostępu do pomieszczeń, gdzie będzie prowadzona instalacja fotowoltaiczna, braku dostępu do wody, rozdzielni głównej oraz sanitariatów,

b) zmiany przez dostawcę terminu dostawy urządzeń niezbędnych do wykonania umowy,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych, które zagrażałaby życiu lub zdrowiu pracowników Wykonawcy, w szczególności oblodzenie, oszronienie dachu, silne wiatry, ulewne deszcze itp.,

d) opóźnienia w zapłacie, którejkolwiek części wynagrodzenia lub innej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego,

e) wad ukrytych budynku, które ujawniły się w trakcie montażu instalacji.

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że dla realizacji niniejszej umowy Wykonawca może wykonywać prace takie jak wiercenia, kucia itp. i nie stanowią one szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należytą starannością.
 3. Koszty zużycia energii i innych mediów w trakcie prac montażowych i rozruchu obciążają Zamawiającego.
 4. W celu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za działania własne.

§7

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 2. ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach wskazanych przez Wykonawcę, a także bezwarunkowego przystąpienia do realizowania Umowy,
 3. udostępnienia Wykonawcy nieruchomości wraz z miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowana budowa instalacji fotowoltaicznej jako Przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót,
 4. dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego,
 5. udostępnienia informacji na temat: mocy przyłączeniowej, mocy umownej, nr. PPE, zabezpieczenia przed licznikowego, nr licznika; danych z FV za energię do której będzie wpięta instalacja fotowoltaiczna,
 6. w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych, celem wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą celem uzyskania ww. dokumentów poprzez złożenie odpowiednich wniosków, w szczególności do organów państwowych, samorządowych, zakładów energetycznych oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych. W przypadku braku współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w powyższym zakresie, Wykonawca po wcześniejszym wezwaniu do współdziałania Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowych 14 dni na podjęcie stosownych działań, może od umowy odstąpić i zatrzymać otrzymany w ramach realizacji kontraktu zadatek.

§8

ODBIÓR

 1. Wydanie Zamawiającemu przez Wykonawcę zrealizowanej instalacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli obu stron, w terminie do 3 dni po zakończeniu montażu. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu odbioru, bez podania ważnego powodu, Wykonawca ma prawo do jednostronnego podpisania protokołu odbioru.
 2. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
 3. Z momentem wydania Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zamontowaną instalację, w szczególności przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia instalacji, w tym także z powodu siły wyższej. Ewentualne ubezpieczenie instalacji następuje kosztem i staraniem Zamawiającego.
 4. W trakcie odbioru przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi instalacji, zgodnie z wybranym pakietem. Szkolenie w innym terminie niż w dniu odbioru dokonywane jest za wynagrodzeniem 185,00 złotych brutto oraz za zwrotem kosztów dojazdu w wysokości ryczałtowej wynoszącej 1,73 złotych za kilometr, chyba, że w dniu podpisania umowy strony ustalą inny termin wykonania szkolenia.
 5. Uruchomienie tzw. monitoringu on-line pracy instalacji PV zostanie wykonane w ciągu 14 dni po wymianie licznika przez Zakład Energetyczny, o fakcie którym Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę i po opłaceniu etapu „c”, o którym mowa w par. 2 ust. 4. Umowy, w przypadku płatności podzielonych na etapy.

§9

GWARANCJA

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowość montażu instalacji na czas określony w Umowie.
 2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku:

a) nieprawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji niezgodnej z instrukcją i przeszkoleniem,

b) napraw i przeróbek instalacji dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

c) uszkodzeń mechanicznych instalacji,

d) uszkodzeń instalacji wywołanych siłą wyższą,

e) zmiany miejsca zamontowania instalacji,

f) przeprowadzonego demontażu i ponownego montażu instalacji przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

 1. W przypadku ujawnienia wady dotyczącej montażu instalacji Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawcę telefonicznie lub na adres e-mail określony w Umowie.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania sprawdzenia zgłoszonej wady oraz do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej montażu instalacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uznania zasadności reklamacji.
 3. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych, braku niezbędnych materiałów lub ze względu na złe warunki atmosferyczne zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników Wykonawcy, nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego. W takiej sytuacji Strony uzgodnią nowy termin usunięcia wady.
 4. Jeśli podczas oględzin urządzenia podlegającego gwarancji, w trakcie rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonywania świadczenia gwarancyjnego okaże się, że Urządzenie nie ma wady objętej gwarancją lub wada powstała w okolicznościach wyłączających gwarancję, wówczas Wykonawca obciąży Zamawiającego wszelkimi kosztami postępowania gwarancyjnego, w tym w szczególności kosztami: ekspertyz, dostawy urządzeń wolnych od wad, prac serwisu, dojazdu w wysokości ryczałtowej wynoszącej 1,73 złotych za kilometr, kosztów prac demontażowych, naprawczych i montażowych. Gwarancja nie obejmuje kosztów własnych poniesionych przez Zamawiającego z tytułu czynności wykonywanych na skutek zgłoszenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

§10

INFORMACJE POUFNE

 1. Strony uznają za informacje poufne wszystkie informacje, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy (dalej jako „Informacje Poufne”), chyba że są one oznaczone jako „informacje zwykłe”.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron, a w szczególności wszelkich informacji dotyczących okoliczności zawarcia, treści i wykonania Umowy oraz powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
 3. Tajemnicę przedsiębiorstwa Stron stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje i dokumenty techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje i dokumenty posiadające wartość gospodarczą niezależnie od sposobu ich wytworzenia, utrwalenia, umiejscowienia, źródła i formy ich przechowywania (w szczególności informacje w systemach komputerowych, bazach danych, na pojedynczych stanowiskach komputerowych, w urządzeniach, przedmiotach lub przyrządach, prezentacjach, nagraniach, obrazach, rysunkach, dźwiękach, wydrukach, dokumentach, segregatorach, teczkach itp.). Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostały im powierzone przez drugą Stronę lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
 4. Żadna ze stron Umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących drugiej Strony lub jej interesów, finansów oraz działań, włącznie z wszelkimi danymi technicznymi, finansowymi i tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł tych informacji – chyba, że taka informacja jest powszechnie znana lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi działającemu w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nie przekazywania oraz nie ujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, a także do niewykorzystywania Informacji Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem Umowy.
 6. Wszelkie dokumenty stanowiące Informacje Poufne znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, w sposób minimalizujący ryzyko ich pozyskania przez osoby nieuprawnione.
 7. Strony mogą ujawnić informacje jeżeli:
 1. obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. ujawniane informacji wymagane jest na mocy orzeczenia sądowego lub decyzji organu administracji państwowej,
 3. informacje takie są powszechnie znane i dostępne publicznie (należą do domeny publicznej).
 1. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy przepisów prawa do przekazania informacji związanych z Umową, Strona ta – o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – powiadomi drugą Stronę o okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania na tyle wcześniej przed przekazaniem informacji, aby druga Strona mogła przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed przekazaniem informacji bądź zrzekła się ochrony poufności, chyba że zachowanie takiego terminu nie będzie możliwe.

§11

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPORÓW

Strony deklarują, że dążyć będą do ugodowego załatwiania wszelkich sporów powstałych na tle wykonania Umowy. Spory, których Strony nie rozwiążą ugodowo rozstrzygane będą przed sąd w Polsce właściwy dla m.st. Warszawy.

§12

WYKŁADNIA UMOWY I OWU

 1. Zawarcie Umowy świadczy o całkowitym porozumieniu Stron odnośnie Przedmiotu i warunków Umowy oraz OWU. 
 2. W razie wątpliwości wykładnia Umów winna być prowadzona w sposób uwzględniający dobre obyczaje handlowe oraz zmierzać do osiągnięcia wyniku najkorzystniejszego dla każdej ze Stron. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowach i w OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne. 
 4. OWU stanowi integralną część Umowy. 
 5. Tytuły paragrafów Umowy i OWU służą jedynie ich przejrzystości i nie mają wpływu na interpretację treści.
 6. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy i OWU nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub OWU będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej ich części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.    

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
 3. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 
 4. Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
 5. Likwidacji Wykonawcy.
 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.